اولین مورد برای خرید بالابر خودرو فضای موجود و ارتفاع محل نصب آن می باشد که رابطه مستقیم با نوع سازه بالابر دارد.

قیمت خودروبر هیدرولیک نسبت به سازه و ارتفاع متغیر می باشد. شرکت پارس بالابر خودروبر را به صورت قیچی نیز تولید می کند که معمولا در تعمیرگاه های خودرو و در پارکینگ هایی که فضای کمتر دارند و امکان چاله نیز وجود دارند استفاده می شوند.

سازه های بعدی که در ساخت بالابر خودرو هستند به صورت جک مستقیم از زیر و جک از کنار غیر مستقیم با ۲جک می باشند که سیستم یک به دو هم نامیده می شود. در سیستم جک از کنار و جک مستقیم می توان از شیربرقی های ۴بوبین استفاده کرد که ضربه زمان راه اندازی و توقف بالابر هیدرولیک را تا حد ممکن کم کرد. اگر بالابر به صورت جک مستقیم اجرا شود چاهک جک باید به اندازه ارتفاع طبقه حفر شود یعنی ارتفاع جک و ارتفاع طبقه باهم یکی هستند ولی در سیستم جک از کنار غیر مستقیم کورس جک نصف ارتفاع حرکتی بالابر می باشد که سیستم ۱ به ۲ نیز  نامیده می شود.