قیمت بالابر هیدرولیکی خانگی رابطه مستقیم با ارتفاع و ظرفیت بالابر دارد. بالابر  خانگی فضای کمتری نسبت به آسانسور اشغال می کند.

(بیشتر…)