بالابرهیدرولیکی مانند بالابر و اسانسورهای کششی نیازی به ساخت موتور خانه در بالای اخرین ایستگاه نمی باشد. (بیشتر…)