بشکه گیر دستی یک ابزار مناسب برای کار در کارگاه هایی است هرروز مجبور به حرکت بشکه ها در ارتفاعات گوناگون هستند.این وسیله با انتقال راحت در امر نقل و انتقال بشکه به شما کمک می کند. در این مقاله ما شما را با این وسیله بیشتر آشنا می کنیم. (بیشتر…)